Statūti

1. nodaļa. Biedrības nosaukums

Biedrības nosaukums ir “Latvijas Mālu zinātniskā apvienība”, saīsinājums „LMZA” (turpmāk tekstā - Biedrība).

2. nodaļa. Biedrības mērķis un uzdevumi

2.1.      Biedrības mērķis ir veicināt mālu un mālu minerālu zinātnisko izpēti un atpazīstamību Latvijā.

2.2.      Biedrības uzdevumi mērķa sasniegšanai ir:

2.2.1.   apvienot zinātniekus un citus interesentus no dažādām zinātnes jomām Latvijā un ārvalstīs;

2.2.2.   informēt biedrus par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, pētniecības un sadarbības iespējām mālu un mālu minerālu izpētes jomā;

2.2.3.   izglītot un veicināt jauno zinātnieku, studentu un skolēnu piesaisti mālu pētniecībai;

2.2.4.   sadarboties ar citām mālu un mālu minerālu izpētes organizācijām (biedrībām un komercsabiedrībām) gan Latvijā, gan ārvalstīs.

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kam ir saistošs biedrības mērķis un uzdevumi, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, var uzaicināt  pieteicēju un dot viņam vārds sava viedokļa paušanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 18 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. kandidēt uz biedra valdes locekļa vietu, kā arī piedalīties Biedrības pārvaldē neesot ievēlētam valdē,

5.1.2. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, kā arī pašam aktīvi darboties, veicinot biedrības mērķa un uzdevumu izpildi,

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.4. citas normatīvajos aktos un Biedrības dokumentos noteiktās tiesības,

5.1.5. iemaksāt lielāku biedru naudu un piesaistīt ziedotājus biedrības darba atbalstam.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,

5.2.2. samaksāt biedra naudu par kalendāro gadu līdz nākamā gada 1. februārim Biedru sapulces noteiktajā apmērā ,

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,

5.2.4. saudzīgi apieties ar Biedrības īpašumu,

5.2.5. citi normatīvajos aktos un Biedrības dokumentos noteiktie pienākumi,

5.2.6. apmeklēt ikgadējās biedru sapulces.

5.3. Biedrības biedri neatbild par Biedrības saistībām, bet Biedrība neatbild par biedru saistībām. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā. Vienam biedram ir viena balss.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vismaz vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu elektroniski.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Tikai biedru sapulces kompetencē ietilpst:

7.8.1. grozījumu izdarīšana statūtos;

7.8.2. revidenta ievēlēšana un atsaukšana;

7.8.3. valdes locekļu ievēlēšana un atsaukšana;

7.8.4. lēmumu pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

7.8.5. jautājumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma iegūšanu, atsavināšanu vai apgrūtināšanu ar lietu tiesībām;

7.9. Biedru sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus, kas ietilpst citu statūtos paredzēto institūciju kompetencē.

7.10. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8. nodaļa. Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no četriem valdes locekļiem.

8.2. Valdi ievēl biedru sapulce uz 3 gadiem, un valdes locekļus var ievēlēt atkārtoti. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valdes priekšsēdētājs pārstāv biedrību atsevišķi, bet valdes loceklis kopā ar vienu valdes locekli.

8.5. Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse valdes locekļu. Valdes lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu, vienādu balsu skaita gadījumā noteicošā ir Valdes priekšsēdētāja balss.

8.6. Valdes locekļus uz pilnvaru termiņu trīs gadi ievēlē ar biedru sapulces lēmumu. Valdes locekļus var atsaukt no amata tikai ar biedru sapulces lēmumu. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt biedrībai paziņojumu par valdes locekļa amata atstāšanu.

8.7. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību vai sabiedriskā kārtībā.

8.8. Valdes loceklis var atteikties no pienākumu pildīšanas pēc paša vēlēšanās jebkurā laikā, iesniedzot rakstisku iesniegumu valdei.

9. nodaļa. Revidents

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz diviem gadiem.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10. nodaļa. Biedru nauda

10.1 Ikgadējās biedru naudas apmēru, kā arī samaksas kārtību nosaka Biedru sapulce;

10.2. Biedrības biedru var atbrīvot no biedru naudas samaksas uz noteiktu laiku ar valdes lēmumu par īpašiem nopelniem, ieguldījumu Biedrības darbībā vai citos gadījumos.

11. nodaļa. Saimnieciskā darbība un finanses

11.1. Biedrībai ir savi naudas līdzekļi, īpašums un citas materiālās vērtības.

11.2. Biedrības iniciatīvas un saimnieciskās darbības rezultātā iegūtie līdzekļi tiek izmantoti Biedrības mērķa un uzdevumu sasniegšanai.